Hem / Om oss / Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Vårt uppdrag

Västmanlands läns hemslöjdsförbund, bildat 1987, är den samlande regionala organisationen för länets hemslöjdsrörelse och huvudman för konsulentverksamheten. I Västmanlands län finns sex slöjd- och hantverksföreningar varav fem är medlemmar i länshemslöjdsförbundet och därigenom anslutna till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR.

Länshemslöjdsförbundet leds av styrelse med ordförande och vice ordförande samt en representant och en ersättare från varje medlemsförening. Styrelseledamöter väljs för ett år av den ordinarie förbundsstämman. Styrelsen sammanträder ca en gång varannan månad. Totalt har föreningarna ca 600 medlemmar. Västmanlands läns hemslöjdsförbund har en heltidsanställd länshemslöjdskonsulent som är adjungerad i styrelsen och ingår i ett arbetsutskott tillsammans med ordförande samt vice ordförande. Arbetsutskottet sammanträder ca en gång per månad.

Länshemslöjdsförbundet är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR och verksamhetens ändamål, att främja slöjd i Västmanlands län, är reglerat i föreningens stadgar. Västmanlands läns hemslöjdsförbund ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. Länshemslöjdsförbundets utvecklingsområden är definierade i Regional Kulturplan 2019-2022 och Region Västmanland fastställer årligen statliga och regionala verksamhetsbidrag. Uppdraget och bidragens storlek regleras i en årlig överenskommelse mellan Region Västmanland och Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

Prioriterade områden
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds uppdrag är reglerat i Region Västmanlands regionala kulturplan där prioriterade utvecklingsområden är barn och unga samt geografisk spridning. Länshemslöjdsförbundet tar också hänsyn till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHRs och Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFHs prioriterade områden i verksamhetsplanering  indelat i ansvarsområdena; barn och unga, kulturarv, hållbarhet, mångfald samt kulturella och kreativa näringar samt mål för basverksamheten.

Länshemslöjdskonsulenten arbetar i första hand strategiskt för att utveckla slöjden i Västmanlands län. För att effektivt nå ut med ett varierat kulturutbud i hela länet utifrån de sex nämnda ansvarsområdena ovan samverkar konsulenten med bl a samtliga lokala slöjd- och hantverksföreningar i länet, kulturutvecklare i Region Västmanland samt övriga kulturområden i kultursamverkansmodellen.

Aktiva slöjd- och hantverksföreningar
De ideella slöjd- och hantverksföreningarna står för största delen av den publika programverksamheten riktade till medlemmarna och den slöjdintresserade allmänheten. Förbundet arbetar för att i samarbete med de lokala slöjd- och hantverksföreningarna skapa mötesplatser för allmänheten där man kan utveckla sitt intresse för slöjd och därigenom mötas över kultur-, språk- och generationsgränser.

Under 2020 har i Västmanlands län arrangerats 101 publika evenemang varav 10 riktade till barn och unga som utställningar, föreläsningar, workshoppar och återkommande kurser med totalt 3 058 deltagare varav 295 barn. Totalt ställdes 8 aktiviteter om bl a byte till större lokaler, utomhusaktiviteter eller genomfördes digitalt. Sammanlagt ställdes 56 aktiviteter in varav merparten var enstaka workshoppar och prova på-tillfällen. De lokala slöjd- och hantverksföreningarna står för merparten, drygt 90 procent, av den publika programverksamheten.

I år redovisas även fortbildnings- och nätverksträffar vilket gör att även konsulentverksamhetens arbete och lokalföreningarnas ideella insatser tydliggörs på ett annat sätt än tidigare år. Under 2020 genomfördes 271 träffar, varav 52 digitala, med 1 163 deltagare. Totalt ställdes 5 fortbildnings- och nätverksträffar in. Sammantaget för externa och interna aktiviteter genomfördes 372 stycken under året varav 10 riktade till barn och unga med totalt 4 221 deltagare varav 295 barn och unga. Lika många aktiviteter ställdes om och ställdes in (ca 60 st dvs ca 17 procent).

Under 2020 arbetade anslutna föreningsmedlemmar ideellt i länets slöjd- och hantverksföreningar sammanlagt 2 816 h, vilket motsvarar närmare en och en halv heltidstjänst.


Läs mer

Region Västmanland Regional Kulturplan 2019-2022
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds verksamhetsplan 2021 (pdf-fil)
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds verksamhetsberättelse 2020 (pdf-fil)

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå