Hem / Om oss / Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Vårt uppdrag

Västmanlands läns hemslöjdsförbund, bildat 1987, är den samlande regionala organisationen för länets hemslöjdsrörelse och huvudman för konsulentverksamheten. I Västmanlands län finns sex slöjd- och hantverksföreningar varav fem är medlemmar i länshemslöjdsförbundet och därigenom anslutna till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR.

Länshemslöjdsförbundet leds av styrelse med ordförande och vice ordförande samt en representant och en ersättare från varje medlemsförening. Styrelseledamöter väljs för ett år av den ordinarie förbundsstämman. Styrelsen sammanträder ca en gång varannan månad. Totalt har föreningarna ca 600 medlemmar. Västmanlands läns hemslöjdsförbund har en heltidsanställd länshemslöjdskonsulent som är adjungerad i styrelsen och ingår i ett arbetsutskott tillsammans med ordförande samt vice ordförande. Arbetsutskottet sammanträder ca en gång per månad.

Länshemslöjdsförbundet är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR och verksamhetens ändamål, att främja slöjd i Västmanlands län, är reglerat i föreningens stadgar. Västmanlands läns hemslöjdsförbund ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. Länshemslöjdsförbundets utvecklingsområden är definierade i Regional Kulturplan 2019-2022 och Region Västmanland fastställer årligen statliga och regionala verksamhetsbidrag. Uppdraget och bidragens storlek regleras i en årlig överenskommelse mellan Region Västmanland och Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

Prioriterade områden
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds uppdrag är reglerat i Region Västmanlands regionala kulturplan där prioriterade utvecklingsområden är barn och unga samt geografisk spridning. Länshemslöjdsförbundet tar också hänsyn till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHRs och Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFHs prioriterade områden i verksamhetsplanering  indelat i ansvarsområdena; barn och unga, kulturarv, hållbarhet, mångfald samt kulturella och kreativa näringar samt mål för basverksamheten.

Länshemslöjdskonsulenten arbetar i första hand strategiskt för att utveckla slöjden i Västmanlands län. För att effektivt nå ut med ett varierat kulturutbud i hela länet utifrån de sex nämnda ansvarsområdena ovan samverkar konsulenten med bl a samtliga lokala slöjd- och hantverksföreningar i länet, kulturutvecklare i Region Västmanland samt övriga kulturområden i kultursamverkansmodellen.

Verksamhetsåret 2022 i korthet
De ideella slöjd- och hantverksföreningarna står för största delen av den publika programverksamheten riktade till medlemmarna och den slöjdintresserade allmänheten. Förbundet arbetar för att i samarbete med de lokala slöjd- och hantverksföreningarna skapa mötesplatser för allmänheten där man kan utveckla sitt intresse för slöjd och därigenom mötas över kultur-, språk- och generationsgränser.

Under 2022 genomfördes sammanlagt 505 slöjdaktiviteter i Västmanlands län varav 16 stycken var riktade till barn och unga, totalt 20 207 deltagare varav 1 281 deltagare var under 18 år. Under 2022 har lokalföreningarna och förbundet arrangerat totalt 194 publika evenemang varav 16 stycken var riktade till barn och unga som utställningar, föreläsningar, workshoppar och återkommande kurser med totalt 16 393 deltagare varav 1 281 barn. Antal publika evenemang är fler än förra året men inte riktigt tillbaka på samma nivåer som före pandemin (jfr 232 aktiviteter 2019).

För tredje året i rad redovisas även fortbildnings- och nätverksträffar vilket gör att framför allt konsulentverksamhetens arbete, men även lokalföreningarnas ideella insatser tydliggörs på ett annat sätt än tidigare år. Under 2022 genomfördes 311 nätverksträffar med 3 814 deltagare. Ungefär en tredjedel av träffarna genomfördes digitalt. Surahammars konst- och hantverksgille, som bemannar utställningshallen Stenhuset, står tillsammans med konsulentverksamheten för merparten av antalet träffar.

Utställningar och nätverksträffar genomfördes i sex av länets tio kommuner. Föreläsningar arrangerades i fyra kommuner. Enstaka workshoppar och prova-på-aktiviteter arrangerades i länets samtliga kommuner. Återkommande kurser genomfördes i fem kommuner.

Under 2022 arbetade anslutna föreningsmedlemmar ideellt i länets slöjd- och hantverksföreningar totalt 8 173 h. Det motsvarar 4,65 heltidstjänster. Surahammars konst- och hantverksgille som driver och bemannar utställningshallen Stenhuset står för närmare hälften av totala antalet timmar.


Läs mer

Region Västmanland Regional Kulturplan 2023-2026
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds verksamhetsplan 2023 (pdf-fil)
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds verksamhetsberättelse 2022 (pdf-fil)

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå