Hem / Om oss / Stadgar

Stadgar

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Stadgar för Västmanlands läns hemslöjdsförbund antagna vid extrastämma 2019-11-09 samt slutgiltigt fastställda vid ordinarie länsförbundsstämma 2020-06-13.

§ 1. Namn och karaktär
Västmanlands läns hemslöjdsförbund är medlem i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR som är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. SHR är en organisation för ideella förbund/föreningar med intressen som sammanfaller med vad som anges i § 2 och § 3 nedan om grundsyn, gemensamma värderingar och ändamål.

§ 2. Grundsyn och gemensamma värderingar
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds grundsyn är att tillvarata, utveckla, och förnya slöjden som kultur och näring. Förbundet strävar efter att vara jämställt, jämlikt, tillgängligt och tilllåtande. Hemslöjdens gemensamma värderingar är att arbeta för hållbarhet, kreativitet samt att arbeta inkluderande och gränsöverskridande. Hemslöjdens ideella föreningsverksamhet är en viktig del i det civila samhället och samverkar med andra aktörer inom såväl kulturområdet som andra samhällsområden samt med kommuner och regioner.

§ 3. Ändamål
Västmanlands läns hemslöjdsförbund har till ändamål att främja hemslöjden och dess utveckling inom länet. För fullgörande av detta ändamål ska Västmanlands läns hemslöjdsförbund:

 • med handgjort skapande och bildning som grund arbeta för ökad kunskap och ökat intresse, samt skapa opinion för hemslöjdens frågor.
 • verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande.
 • företräda länets lokalföreningar och dess medlemmar och verka för en hållbar organisation.
 • informera och sprida kännedom om hemslöjden, hemslöjdens kulturarv och dess utveckling samt medverka till att hemslöjd, slöjd och hantverk har en självklar plats i alla människors dagliga liv.
 • främja slöjdens utveckling som näring.
 • stödja hemslöjdskonsulentens verksamhet i egenskap av huvudman för denna.

§ 4. Medlemskap
Till medlemmar i Västmanlands läns hemslöjdsförbund kan antas:

 1. a. lokal hemslöjdsförening,
 2. b. annan ideell förening inom länet, som stödjer främjandet av hemslöjdens grundsyn och gemensamma värderingar,
 3. c. ekonomisk förening eller motsvarande inom länet, som tillverkar och/eller säljer hemslöjd.

§ 5. Ansökan om medlemskap
Den hemslöjdsförening eller motsvarande som vill bli medlem i Västmanlands läns hemslöjdsförbund ska lämna in en ansökan om medlemskap tillsammans med föreningens stadgar till länshemslöjdsförbundets styrelse. Ansökan ska göras av den sökande föreningens styrelse. Ansökan prövas och beslutas av Västmanlands läns hemslöjdsförbunds styrelse.

§ 6. Årsavgift
Årsavgifternas storlek för de olika medlemskategorierna, (se § 4), beslutas av Västmanlands läns hemslöjdsförbunds länsförbundsstämma liksom andelen av medlemsavgiften från lokalföreningarna till hemslöjdsförbundet.

§ 7. Utträde
Medlem i länshemslöjdsförbundet som önskar utträde ska anmäla detta skriftligen till länshemslöjdsförbundets styrelse. Medlemmen är skyldig att erlägga medlemsavgift för det kalenderår då utträdet sker. Utträdande medlem har inte rätt att återfå till länshemslöjdsförbundet erlagda avgifter eller del i länshemslöjdsförbundets tillgångar.

§ 8. Varumärke
SHR och dess medlemmar på regional, läns- och lokal nivå, ska använda riksförbundets varumärke enligt de riktlinjer som utfärdats av SHRs styrelse och finns beskrivet i SHRs varumärkesplattform. Det innebär att Västmanlands läns hemslöjdsförbund och anslutna lokalföreningar använder SHRs varumärke i kombination med egna märken.

§ 9. Styrelse
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande samt en representant och en ersättare från varje lokalförening som är medlem i hemslöjdsförbundet. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av den ordinarie förbundsstämman efter förslag från valberedningen. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för 1 år. Utöver styrelsens ledamöter bör länshemslöjdskonsulenten adjungeras till styrelsens sammanträden och ha rätt att yttra sig och att lägga fram förslag.

§ 10. Revisorer
Ordinarie länsförbundsstämma väljer 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för tiden till nästa länsförbundsstämma har hållits.

§ 11. Valberedning
Valberedningen består av minst 3 ledamöter. Valberedningens ordförande, som också är sammankallande och övriga ledamöter väljs varje år av den ordinarie länsförbundsstämman. Valberedningen ska varje år på ordförandens initiativ förbereda den ordinarie förbundsstämmans val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningens förslag ska av styrelsen bifogas kallelsen till stämman.

§ 12. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

§ 13. Styrelsesammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när denne anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden utom vid personval som i stället avgörs genom lottning. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras vid nästa sammanträde eller dessförinnan av ordföranden och en ledamot utsedd vid styrelsens sammanträde.

§ 14. Länsförbundsstämma
Ordinarie länsförbundsstämma hålls årligen senast 15 april och på en plats som styrelsen bestämmer. Extra länsförbundsstämma hålls när styrelsen anser att sådan behövs eller när minst 5 förbundsmedlemmar begär det hos styrelsen och skriftligen anger ändamålet med extrastämma. Kallelse till länsförbundsstämma sänds till förbundets medlemmar senast 4 veckor före stämman. Till länsförbundsstämman får varje lokalförening:

 • utse 1 ombud samt
 • därutöver 1 ombud för varje påbörjat femtiotal enskilda medlemmar inom respektive medlemsförening.

Varje ombud har en röst. Omröstning sker öppet, förutom vid personval. Vid lika röstetal vid personval avgörs frågan genom lottning. Länsförbundsstämmans protokoll ska justeras av stämmans ordförande och 2 personer som utsetts av stämman.

§ 15. Ärende på länsförbundsstämman
Vid ordinarie länsförbundsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av två personer som tillsammans med ordföranden ska justera stämmans protokoll
 5. Fråga om kallelsen till stämman har skett enligt stadgarna
 6. Styrelsens berättelse om förbundets verksamhet under det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelser om granskningen av förbundets räkenskaper för samma år
 8. Fråga om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret
 9. Fråga om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut med anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Fastställande av årsavgift för nästföljande räkenskapsår
 12. Val av förbundsordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Val av ombud till SHRs förbundsstämma
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla

§ 16. Motionstid
Motioner och framställningar ställda till länsförbundsstämman ska för beredning överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före länsförbundsstämman.

§ 17. Handlingar till länsförbundsstämman
Avskrifter av styrelse- och revisionsberättelser ska senast två veckor före ordinarie länsförbundsstämma hållas tillgängliga för medlemmarna.

§ 18. Ändring av stadgar
För att beslut om ändring av dessa stadgar ska vara giltigt krävs:

 • att beslutet fattas av två på varandra följande länsförbundsstämmor, varav minst en ordinarie, vilka hålls med minst tre månaders mellanrum
 • att ärendet angetts i kallelsen till länsförbundsstämman
 • att beslutet på den senare stämman biträtts av två tredjedelar av de vid stämman närvarande röstberättigade medlemmarna
 • att ändringen godkänns av styrelsen för SHR.

§ 19. Upplösning
För giltigt beslut om upplösning av förbundet krävs att beslutet fattas på det sätt som anges i § 16.

§ 20. Behållna tillgångar
Vid upplösning av förbundet ska dess behållna tillgångar, såväl kulturella som ekonomiska, överföras till en organisation eller institution, som kan anses fullfölja förbundets syfte och verksamhet. Beslut om att överföra förbundets tillgångar är giltigt endast om det tillstyrkts av styrelsen för SHR.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå